игри и конкурси / Интересно

Общи условия за играта – анкета „8 години списание OFF-road.BG“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА АНКЕТАТА-ИГРА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СИБО МЕДИА ООД
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Анкетата-игра “8 години списание OFF-road.BG” (наричана по-нататък Играта), организирана от Сибо медиа ООД (наричана по-нататък OFF-road.BG), се определя от следните правила:
В Играта имат право да участват лица, навършили 14 години. Играта е доброволна, безплатна, с рекламна цел и не е обвързана с покупка на определен продукт или услуга.
Наградите в Играта са предоставени от официалните партньори на OFF-road.BG
Служителите на OFF-road.BG и членове на техните семейства нямат право на участие в Играта.
Чрез регистрацията в Играта участниците се съгласяват с настоящите официални правила и с решенията на журито, които са окончателни и обвързващи по всички въпроси, свързани с настоящата Игра.
Играта започва на 25.04.2012 и завършва на 08.05 2012 (тук и по-нататък наричан “Период на провеждане”).
Играта представлява анкета с 10 задължителни за попълване въпроса, разположена в уебсайта на OFF-road.BG www.off-road.bg
Тегленето на наградите ще се извърши в присъствието на специално създадена комисия, включваща представител/и на OFF-road.BG, фирми, предоставили награди и обществена личност. Тегленето на наградите ще се извърши в едноседмичен срок от приключването на Играта.
Имената на печелившите ще бъдат обявени в сайтовете www.off-road.bg, www.offroad-bulgaria.com, facebook страницата на OFF-road.BG и в броя за месец юни 2012 на списание OFF-road.BG.
Наградите ще могат да бъдат получавани в 40 дневен срок, течащ от деня след публикуването им в сайта www.off-road.bg. Получаването на наградите става лично или чрез упълномощен представител на печелившия. Поради спецификата на някои от наградите, тяхното получаване от лица, ненавършили 18 години, ще е възможно само в присъствието на техен родител или друг пълнолетен близък. Непотърсени в описания срок награди, ще бъдат използвани от OFF-road.BG за други Игри или промоции.
Наградите ще могат да бъдат получени в редакцията на списание OFF-road.BG на адрес: София 1839, бул. Ботевградско шосе 264, сграда “Юнг 3”. В отделни случаи, награди могат да бъдат изпратени по куриер за сметка на OFF-road.BG при невъзможност за явяване на печелившите в редакцията на OFF-road.BG в определения по-горе срок.
Победителите ще бъдат уведомявани по имейл и/или телефон. Ще бъде необходимо победителите да потвърдят своята самоличност, в противен случай ще загубят правото да получат награда.
КАК ДА УЧАСТВАТЕ?
Можете да участвате в играта, изпълнявайки необходимите условия за участие, описани на сайта на играта – http://www.off-road.bg. За да имате право да спечелите, трябва да попълните формата за участие. Информацията, предоставена от Вас, ще бъде използвана от OFF-road.BG единствено за целите на администрирането на Вашето участие в Играта, както и за изграждане на анонимен профил на потребителите на OFF-road.BG, съгласно Общите правила и условия и в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни. OFF-road.BG няма да предоставя и разкрива информацията, предоставена от Вас, на трети страни.
С участието си в Играта и предоставяйки вашето име, адрес, телефонен номер и имейл (по-нататък наречени “Лична информация”) вие потвърждавате, че приемате и давате своето ясно съгласие, че Личната информация, събрана във връзка с участието ви в Играта, може да бъде прехвърлена извън пределите на Република България до сървърите, поддържащи сайта за целите на администрирането на участието ви в Играта и съхраняването на предоставената Лична информация в съответната база данни. С участието си в Играта се съгласявате да получавате имейл известие от OFF-road.BG, съдържащ информация за Играта, както и информационен бюлетин (ако изрично сте изявили желание в анкетата). Може да оттеглите участието си или да се отпишете от бюлетина по всяко време.
С участието си в Играта се съгласявате, че вашето име и фамилия, както и посочено населено място могат да бъдат публикувани в посочените по-горе информационни канали на Играта, в случай че бъдете изтелен като един от победителите.

НАГРАДИ:
Общият брой на предвидените награди е 38. Наградите не могат да се отдават, прехвърлят, обменят срещу пари или заменят, освен от OFF-road.BG, който може по свое собствено усмотрение да замени всяка Награда с друга със сравнима стойност, ако обявената Награда не е налична поради някаква причина.

ОБЩИ ПРАВИЛА:
Участието се счита за съгласен (a) за спазване на настоящите Официални правила и (b) че Участникът освобождава от отговорност OFF-road.BG, неговите дъщерни фирми, филиали, агенции за реклама и промоция, както и всички техни директори, служители, представители и агенти за всяко нараняване, включително смърт, загуба или щета от всеки вид, възникнали цялостно или частично, пряко или косвено от приемането, притежанието, злоупотребата или използването на всяка Награда или от участието в Играта или във всяка дейност, свързана с Играта. Ако бъде сметнато, че победителят не отговаря на условията или не съответства на тези Официални правила, победителят губи правото върху Наградата и ще бъде избран друг победител.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Тези Официални правила са регулирани от законодателството на Република България.
Доколкото това е разрешено от приложимото законодателство, OFF-road.BG си запазва правото по свое собствено усмотрение да оттегля или преработва тези Официални правила и Наградите по всяко време без предизвестие, като в този случай OFF-road.BG не носи никаква отговорност.
Вие разбирате и се съгласявате, че никаква форма на измама няма да бъде позволена. Всички лица, хванати в измама, определена по собствено и единствено усмотрение на OFF-road.BG, ще бъдат незабавно дисквалифицирани от Играта.

Comments are closed.